bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

Dz.Urz.MZ.2010.8.46


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie Banku Tkanek Oka

(Dz. Urz. MZ z dnia 17 czerwca 2010 r.)


      Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

     § 1. Bank Tkanek Oka, zwany dalej "Bankiem", działający na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Banku Tkanek Oka (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 37 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 52), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

      § 2. Bankowi nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

      § 3. Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Banku określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

      § 4. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Banku Tkanek Oka.

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


______
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


ZAŁĄCZNIKI

  

ZAŁĄCZNIK Nr 1

STATUT BANKU TKANEK OKA


     § 1.1. Bank Tkanek Oka, zwany dalej "Bankiem", jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
      2. Siedzibą Banku jest Warszawa.
      3. Obszarem działania Banku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    § 2. Przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja tkanek oka przeznaczonych do przeszczepu oraz pobieranie tkanek oka w zakładach opieki zdrowotnej i innych jednostkach organizacyjnych służby zdrowia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).

     § 3.1. Działalnością Banku kieruje Dyrektor, który reprezentuje Bank na zewnątrz.
     2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
     3. Dyrektor kieruje Bankiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych i Organizacyjnych.
     4. Zastępcę Dyrektora, o którym mowa w ust. 3, zatrudnia Dyrektor.

     § 4. W skład Banku wchodzą następujące komórki organizacyjne:
     1) Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;
     2) Zespół Koordynatorów Pobierania Tkanek Ocznych.

     § 5.1. Działalność Banku jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.
     2. Podstawą gospodarki finansowej Banku jest plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
     3. Bank sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

   § 6.1. Do osób zatrudnionych w Banku stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w jednostkach państwowej sfery budżetowej.
     2. Zasady wynagradzania pracowników Banku są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).

 

  

ZAŁĄCZNIK Nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU TKANEK OKA


      § 1. Do zadań Banku Tkanek Oka, zwanego dalej "Bankiem", należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Banku, określonego w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) promocja transplantologii rogówki w kraju, w celu zapewnienia wykonywania wystarczającej w stosunku do potrzeb liczby operacji przeszczepiania rogówki;
3) udzielanie konsultacji zakładom opieki zdrowotnej i innym jednostkom organizacyjnym służby zdrowia, w sprawach konserwacji tkanek bezpośrednio po ich pobraniu, sposobu ich przechowywania i transportu do Banku;
4) organizowanie współdziałania regionalnych banków tkanek oka na terenie kraju, pełnienie funkcji referencyjnych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru fachowo-medycznego;
5) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, w tym z Międzynarodową Federacją Banków Tkanek Oka, zwaną dalej "IFETB" oraz Europejską Federacją Banków Ocznych, zwaną dalej "EEBA", w zakresie niekomercyjnego pozyskiwania tkanek oka;
6) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Krajowej Radzie Transplantacyjnej, rocznego sprawozdania z działalności i wniosków wynikających z pracy Banku, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego;
7) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

    § 2.1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Banku, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Banku;
2) zarządzanie majątkiem Banku;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Banku;
6) ustalanie procedur kontrolnych.
     2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Banku oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
    3. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych i Organizacyjnych, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
     4. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych i Organizacyjnych;
2) Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;
3) Zespól Koordynatorów Pobierania Tkanek Ocznych.

     § 3. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych i Organizacyjnych należy:
1) ostateczne przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji przekazywanych do podpisu Dyrektora;
2) nadzór nad czynnościami związanymi z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem tkanek;
3) merytoryczny nadzór nad przestrzeganiem wymogów dotyczących pobierania, przechowywania i dystrybucji tkanek ocznych zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

     § 4. Do zadań Zespołu do Spraw Finansowych i Osobowych, należy:
1) prowadzenie rachunkowości Banku;
2) sporządzanie projektów planów finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) wykonywanie poleceń Dyrektora w zakresie dysponowania środkami finansowymi;
6) obsługa finansowa Banku;
7) prowadzenie spraw osobowych pracowników Banku;
8) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;
9) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

     § 5. Do zadań Zespołu Koordynatorów Pobierania Tkanek Ocznych, należy:
1) zbieranie wywiadu medycznego dotyczącego potencjalnych dawców;
2) koordynowanie i uczestniczenie w czynnościach pobierania tkanek ocznych;
3) współpraca z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w zakresie pobrań wielonarządowych na terytorium kraju;
4) przechowywanie i dystrybucja tkanek ocznych według obowiązujących standardów i procedur;
5) prowadzenie dokumentacji obowiązującej w bankach tkanek i komórek;
6) współpraca z innymi bankami tkanek na terytorium kraju, z EEBA oraz z IFETB;
7) sporządzanie sprawozdawczości z działalności Banku;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

    § 6. Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.Opublikował: Dorota Polak
Publikacja dnia: 23.03.2015
Podpisał: Dorota Polak
Dokument z dnia: 23.03.2015
Dokument oglądany razy: 506