bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

OGŁOSZENIE
o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu
BANK TKANEK OKA
03-401 Warszawa, Al. Solidarności 67
tel.226701768 fax 22 6701388

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu, tj. Banku Tkanek Oka w Warszawie, Al. Solidarności 67, w dniu 20.10.2015 r. o godz. 12.00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku trwałego
Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać przed siedzibą Banku Tkanek Oka w Warszawie, Al. Solidarności 67 w dniach 12-16 października w godz. 10.00-12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Telefon do kontaktu – 22 670 17 68.

4. Przedmiot przetargu
Samochód osobowy SKODA FABIA COMBI
Rok produkcji 2004
Nr identyfikacyjny VIN TMBHC46Y754239706
Pojemność silnika (ccm) 1390, moc (KW) 55, przebieg (przybliżony) (km) 54 tys.

5. Wpłata wadium
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 PLN na konto Banku Tkanek Oka w NBP o/o Warszawa nr 91101010100066241391200000 przy czym liczy się data i godzina wpływu na podany powyżej numer rachunku, nie zaś data i godzina wykonania przez oferenta dyspozycji przelewu
2) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu w złotych polskich
3) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty
4) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Cena wywoławcza
Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 5 700,00 PLN

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
4) dowód wniesienia obowiązującego wadium
5) nr bankowy oferenta, na które sprzedający zwraca wadium
6) nr telefonu do kontaktu z oferentem oraz nr faksu lub adres e’mailowy
7) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

8. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty
1) Oferty pisemne należy składać w siedzibie Banku Tkanek Oka w Warszawie, Al. Solidarności 67 w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 nie później jednak niż do dnia 20 października 2015 roku do godz. 10.00.
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

2) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:


Bank Tkanek Oka
03-401 Warszawa, Al. Solidarności 67
„Oferta przetargowa na zakup samochodu skoda fabia combi”
Nie otwierać przed dniem 20 października 2015 r. godz. 12.00

3) Termin związania ofertą organizator przetargu ustala na 14 dni

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
1) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2) nie będzie zawierać danych, o których mowa w pkt. 7 lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budziły inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
3) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.

11. Rozpoczynając przetarg, Komisja Przetargowa:
1) stwierdzi prawidłowość ogłoszenia przetargu,
2) ustali liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdzi wniesienie wymaganego wadium
we wskazanym terminie, miejscu i formie,
3) dokona otwarcia ofert złożonych w wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu
terminie i miejscu.

12. Wybór oferenta
Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu.
Cena określona w ofercie, złożonej w ramach przetargu, nie może być niższa od ceny wywoławczej.

13. Inne informacje
1) Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761)
2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedającego związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.
3) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
4) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach. O terminie i warunkach przeprowadzenia aukcji oferenci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

14. Termin zawarcia umowy sprzedaży
1) Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
4) Wadium złożone przez nabywcę samochodu zalicza się na poczet ceny.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

…………………………………. dnia ………………


………………………………………..………………………………..………..……
…………………………………….……………………………..………….………..
(Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę /nazwa i siedziba firmy


PESEL: …………………………………………
NIP: ……………………………………………..
REGON: ………………………………………..
Telefon ………………………………………..
Fax ………………………………………………
e’mail …………………………………………..


FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA FABIA COMBI oraz treścią wzoru umowy.

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczam, że:
1. zapoznałem/am się ze stanem przedmiotu sprzedaży*
2. biorę pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*

Przystępując do niniejszego postępowania, prowadzonego w trybie przetargu publicznego, składam ofertę zakupu samochodu osobowego marki SKODA FABIA COMBI

za kwotę ……………. zł brutto (słownie złotych: …………………………………....………………………)

Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.

W załączeniu – dowód wpłaty wadium

……………………………………………………
Podpis oferenta
* niepotrzebne skreślić


UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

zawarta w dniu, pomiędzy:

Bankiem Tkanek Oka w Warszawie (03-401), Al. Solidarności 67, zwanym dalej „Sprzedawcą” reprezentowanym przez:
Prof. Iwonę Grabską-Liberek – Dyrektora
a
Panem/Panią ……………………………………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym seria …………………………… nr………………………. wydanym przez ………………………………………,
numer PESEL …………………………………, zamieszkałym/ą w …………………………………………… przy ul. ……………………………………………., zwanym/ą w dalszej części umowy „Kupującym”

§ 1

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód osobowy marki SKODA FABIA 1.4 COMBI
- numer rejestracyjny WH 18751,
- numer identyfikacyjny VIN TMBHC46Y754239706,
- pojemność silnika 1390 ccm
- przebieg (przybliżony) 54 tys. km
- rok produkcji 2004.


§ 2

Pojazd, o którym mowa w § 1, stanowi własność Sprzedawcy, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3

Kupujący, tytułem należności za przedmiotowy pojazd, zapłaci Sprzedawcy kwotę ……………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………..zł), płatną przelewem na rachunek bankowy nr…………………………………………………………………….

§ 4

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa w §3 w siedzibie Sprzedawcy.
2. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu.
3. Kupujący, wraz z podpisaniem niniejszej umowy, kwituje odbiór samochodu będącego przedmiotem sprzedaży.

§ 5

1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedawcy.
2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich zastrzeżeń.
3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

§ 6

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Kupujący SprzedawcaOpublikował: Dorota Polak
Publikacja dnia: 05.10.2015
Podpisał: Paweł Borowiecki
Dokument z dnia: 05.10.2015
Dokument oglądany razy: 735